Forskningsprosjekt


Fysioterapi i førstelinjetjenesten, et helhetlig tilbud til for tidlig fødte barn og deres foreldre

Prosjektbeskrivelse:
Premature barn har som gruppe en høyere risiko for å utvikle motoriske vansker sammenlignet med barn født til termin. Kommunale fysioterapeuter har en sentral rolle i oppfølgingen av disse barna. I Samhandlingsreformen presenteres det et mål om at brukere skal møte en helhetlig helsetjeneste med pasientforløp som ivaretar god behandlingskvalitet. Dette doktorgradsprosjektet inngår i et større forskningsprosjekt som har fokus på effekt av tidlig fysioterapi og på opplæringen av foreldrene mens de er på sykehuset. I doktorgradsprosjektet er det kommunefysioterapeutenes møter med noen av disse barna og deres foreldre, som vi skal studere. Møtene vil være spesielt egnet med tanke på å studere individuelt tilpasset fysioterapi og effekt, fordi barna og foreldrene er kjent med tanke på hva slags fysioterapi de har fått på sykehuset. Ved å se de to prosjektene og deres resultater i sammenheng, vil vi også kunne fremskaffe ny og nyttig kunnskap om helhetlige pasientforløp for premature barn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2152 Prosjektstart: 05.12.2011 Prosjektslutt: 04.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gunn Kristin Øberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. De økonomiske ytelsene er lønn til stipendiat samt driftsmidler. Det er ingen interessekonflikter mellom finansieringskilde og gjennomføring av studien.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK nord