Forskningsprosjekt


Innføring av tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende, Liverpool Care Pathway (LCP)

Vitenskapelig tittel:

Innføring av tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende, Liverpool Care Pathway (LCP)

Vi skal sammenligne innføringen av LCP på sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten og distriktmedisinsk senter på bakgrunn av sammhandlingsreformen.Prosjektbeskrivelse:
Dette er en evaluering av innføringen av Liverpool Care Pathway (LCP); en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende. Evalueringen skal foretas vha. måling av kvalitetsindikatorer. Data skal hentes fra pasientjournaler (fra 160 pasienter), spørreskjema og fokusgruppeintervju (helsearbeidere) samt helseregistre (dødsårsaksregisteret og kreftregisteret). Samtykke innhentes fra samtlige.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2059 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 30.04.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: bardo.driller@helse-mr.no
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Møre og Romsdal finansierer projektet

Det er søkt om midlerForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2011 REK midt