Forskningsprosjekt


Hjerneslagpasienter som skyver og fysioterapi

Vitenskapelig tittel:
Hjerneslagpasienter som skyver og fysioterapi. Kroppsfenomenologisk og naturvitenskaplig perspektiv.

Prosjektbeskrivelse:
Blant hjerneslagpasientene er det en gruppe på ca.10% som bemerker seg ved sine uttalte posturale forstyrrelser. Disse pasientene skyver seg over til sin affiserte side med sin uaffiserte arm eller bein, tilsynelatende uten angst for å falle og motsetter seg enhver form for passiv oppretting tilbake til midtlinjen. Derfor benevnes de ofte skyvere. Skyvet manifesterer seg mest i sykdommens akuttfase. Selv med optimal behandling, der fysioterapi er en vesentlig del, bruker denne gruppen hjerneslagpasienter 3,6 uker lengre tid på sin primærrehabilitering enn andre hjerneslagpasienter.Hensikten med dette prosjektet er å få økt forståelse av hvordan skyvet framtrer hos hjerneslagpasienter med forskjellige grader av tilleggsutfall og hvordan fysioterapeutene adresserer dette. Det søkes innsikt i hva fysioterapeutene konkret gjør, spesielt i forhold til pasientenes posturale kontroll i løpet av èn behandlingstime.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/957 Prosjektstart: 31.08.2009 Prosjektslutt: 01.05.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Siri Moe
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masterprogram i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, Nivå: Mastergradsoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Gjennomført i tråd med prosjektplan
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord