Forskningsprosjekt


Tverrfaglig vurdering av langvarige smertetilstander

Vitenskapelig tittel:
Tverrfaglig vurdering av langvarige smertetilstander. En kvalitativ intervjuundersøkelse av pasienters erfaringer fra smerteklinikk.

Prosjektbeskrivelse:
Hele 20 % av den voksne befolkningen i Europa lider av smertetilstander som har vedvart over 6 måneder. Mange pasienter sliter med å få aksept fra omgivelsene for sine "usynlige" smerter, og mange sliter med å akseptere sin egen smertetilstand. Smerteklinikkene ved sykehusene har et spesielt ansvar for tverrfaglig utredning og behandling av langvarige smertetilstander. Fenomenet som er fokus for studien er pasientenes egen opplevelse av og erfaring med den tverrfaglige utredningen og som deltaker i det tverrfaglige oppsummeringsmøtet. Formålet med studien er å vurdere om tilbudet som gis er riktig og til nytte for pasientene. Er ressursbruken av helsetjenesten riktig i forhold til nytteverdi? Oppfyller det tverrfaglige teamet sin intensjon om bl.a. å lytte, forstå og bekrefte pasienten? Kunnskapen som framkommer i studien vil kunne ha betydning for organisering og faglig innhold ved smerteklinikkene i Norge. Resultatet av studien kan også gi relevante kategorier for en kvantitativ brukerundersøkelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/947 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 30.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Siri Moe
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag, Nivå: Mastergradsoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Prosjekt gjennomført i henhold til plan
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord