Forskningsprosjekt


Behandling av eldre ved intermediæravdeling i sykehjem

Vitenskapelig tittel:

Hvilke eldre hjemmeboende pasienter med akutt sykdom/skade har best nytte av behandling i en spesialisert behandlingsavdeling (intermediærenhet)  i sykehjem?Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Bergen kommune som forskningsansvarlig for prosjektet. Eldre pasienter som ikke er friske nok til å flytte hjem, og som heller ikke kan få det de trenger på et ordinært sjukehjem rehabiliteres videre på intermediærenheter. Storetveit sykehjem har fra 2005 drevet en intermediærenhet med 19 senger for hjemmeboende pasienter over 70 år i Bergen kommune. Pasientpopulasjonen er svært heterogen og en ønsker med dette prosjektet å undersøke om det finnes felles kjennetegn blant de som har best nytte av oppholdet. Studien er prospektiv og omfatter bruk av pasientdata registrert i et lokalt kvalitetsregister samt undersøkelse blant tidligere pasienter som har vært hjemmeboende i ett år etter oppholdet. Studien vil følge pasientene i tre år og inkludere ca 1200 pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1893 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jenny Abrahamsen
Forskningsansvarlig(e):  Bergen kommune
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet ”Aldring og helse” ved Haraldsplass Diakonale sykehus har fått strategiske forskningsmidler fra Helse-Vest for 2009-2013. Dette prosjektet er ett av de prosjektene det ble søkt finansiering for.  Det er derfor sikret lønnsmidler i 2012 og  2013 for forsknings-fysioterapeut Cathrine Haugland for å arbeide 2d/uke med prosjektet. Prosjektet har driftsmidler på kr 30 000 årlig i 2012 og 2013.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1200

Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK vest
10.01.2013 REK vest
10.01.2013 REK vest