Forskningsprosjekt


Ungdomsundersøkelsen i Trondheim 2009

Vitenskapelig tittel:
Prosjektbeskrivelse for Basisundersøkelsen i UngHiT 2009 med tilrettelegging for intervensjons- og oppfølgingsstudier

Prosjektbeskrivelse:
Visjon UngHiT skal bli en anerkjent kunnskapskilde for bedre helse og velferd for ungdom. Resultatmål Det viktigste resultatmålet er at UngHiT etablerer og representerer en forskningsdatabank av kvalitetsmessig høy standard som en del av Helseundersøkelsen i Trondheim (HiT). Databanken skal bestå av informasjon innsamlet gjennom basisundersøkelser i form av spørreskjema, første gang høsten 2009, etterfulgt av intervensjoner gjennom Trondheim kommunes planarbeid og tiltak ved enkelte skoler/skolekretser og evt. supplert med kliniske og biologiske undersøkelser/prøver. Databanken skal dessuten være nyttig i et tverrfaglig forskningsfelt, ikke bare for medisinere, men også for forskere innen samfunnsvitenskapelige (psykologi, sosiologi, samfunnsøkonomi, geografi), historisk- filosofiske, medisinske teknologiske og informasjonsteknologiske fag både mht epidemiologiske data og for intervensjoner. Effektmål UngHiT har som mål å bli nyttig for: - Forskere lokalt, regionalt og nasjonalt - Politikere og helseadministratorer lokalt, regionalt og nasjonalt som en viktig informasjonskilde - Befolkningen i Trondheim kommune gjennom forskning som grunnlag for en bedre helsetjeneste og bedre helse - Deltakerne som skal stå igjen med en opplevelse av å ha bidratt til noe av helse- og velferdsmessig betydning nasjonalt - Trondheim kommunes planleggere da undersøkelsen skal kunne gi svar på hvilke utfordringer ungdomsbefolkningen i kommunene har - Informasjonen skal etter hvert gi et betydelig kunnskapstilfang til den nasjonale kunnskapsdatabasen innen flere fagfelt. Forholdene ligger til rette for at UngHiT kan få nasjonal betydning innen ett eller flere fagfelt. UngHiT blir et supplement til HUNT 3 som er Norges hittil største folkehelseundersøkelse. Målet med en helseundersøkelse er å kunne frembringe kunnskap om årsaker til sykdommer og psykososiale problemer blant ungdom. Potensialet for forebygging er stort. .
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/824 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Helge Magne Garåsen
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Helseundersøkelsen i Trondheim (HiT) i samarbeid med HUNT
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt