Forskningsprosjekt


Samarbeid mellom fysioterapeut og synspedagog i behandling av hjerneslagpasienter

Vitenskapelig tittel:
Tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapeut og synspedagog i behandling av hjerneslagpasienter med både motoriske forstyrrelser og synsforstyrrelser

Prosjektbeskrivelse:
Med bakgrunn i teori, tidligere forskning på området og praksiserfaringer er målet å se nærmere på rehabilitering av hjerneslagpasienter. Fokuset vil være rettet mot tiltak i behandling av hjerneslagpasienter som har både motoriske forstyrrelser og synsforstyrrelser. Det er et forsøk på å si noe om betydningen av å kombinere fysioterapi og synspedagogiske tiltak i den direkte behandlingssitasjonen, der synsforstyrrelser og motorisk funksjon sees i sammenheng. Hensikten er å synliggjøre et til nå lite belyst område innen tverrfaglig rehabilitering av hjerneslagpasienter. Prosjektet har som målsetting å bidra til å skape en utvidet forståelse for temaet, og dokumentere og analysere en spesiell praksis som tar hensyn til synsforstyrrelser i behandling av hjerneslagpasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/777 Prosjektstart: 15.09.2009 Prosjektslutt: 01.07.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergrad i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksen, Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord