Forskningsprosjekt


Valideringsundersøkelse av V-RISK-POL

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på å validere nytten av en kortfattet voldsrisikosjekkliste, V-RISK-POL, til bruk for politiet. V-RISK-POL er en polititilpasset versjon av V-RISK-10; en voldsrisikosjekkliste utviklet for bruk i akuttpsykiatrien. Det finnes noen voldsrisikoinstrumenter som er tilpasset for bruk i politiet (blant annet i Sverige og Canada), men disse er betydelig mer omfattende eller spesialiserte. V-RISK-POL er utviklet med tanke på kunne være praktisk nyttig i det daglige politiarbeid når risiko for framtidig vold skal vurderes; uten å kreve spesielle forhåndskunnskaper eller spesialutdannelse, og uten at den skal være tidkrevende i bruk. Sjekklisten skal brukes på personer som er pågrepet eller innbrakt av politiet pga. mistanke om voldelig atferd (handlinger eller trusler). Prosjektet er et samarbeid mellom Sunnmøre politistasjon, Psykiatrisk avdeling ved Ålesund sjukehus og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus. Studien skal inkludere ca. 500 deltakere, og det søkes om fritak fra samtykkekravet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2041 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: John Olav Roaldset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres innenfor driften av de deltakende institusjonene. Det er mulig det er behov for noe ekstra midler i forbindelse med dataregistrering, men dette forutsettes løst ved å søke interne midler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2011 REK midt
09.06.2017 REK midt