Forskningsprosjekt


Hjerneslag, risikofaktorer og prognose Helse-Nord og Helse-Midt

Prosjektbeskrivelse:
Hjerneslag rammer ca. 15 000 mennesker årlig i Norge. Prosjektet har som hovedmål å identifisere faktorer som påvirker prognosen ved hjerneslag. Prosjektet bygger på to pasientmaterialer, og består av tre delstudier. Prosjektet startet i 2010 og vil bli fullført i løpet av 2015. Delstudie 1 har REK-godkjenning frem til 2012. I denne skal man bestemme betydningen av høysensitiv-CRP, interleukin-6, fibrinogen og leucocytter mht. død og vaskulære hendelser over en 20-årsperiode. Det skal benyttes data fra 187 slagoverlevere rekruttert fra Tromsøundersøkelsen i 1994 og etterundersøkt i 1997, samt en kontrollgruppe fra Tromsøundersøkelsen. I delstudie 2 skal man validerer diagnosen hjerneslag hos pasienter innlagt i slagenhetene, og identifisere symptomer og tegn som kan bidra til å skille mellom hjerneslag og hjerneslaglignende tilstander. I delstudie 3 skal man kartlegge prediktorer for funksjonsnivå 1 år etter utskrivelse fra slagenhetene. Komorbiditet, slagets alvorlighetsgrad, svelgvansker, vekt og inflammasjonsmarkører skal vies spesiell oppmerksomhet. Endepunktene er funksjonsnivå og vaskulære hendelser, inkludert død. Delstudie 2 og 3 baseres på pasienter innlagt ved Slagenhetene ved UNN (Tromsø og Harstad) og St. Olav fra 1. januar 2012 til 31. desember 2012, og registrert i Norsk hjerneslagregister. Til sammen vil omlag 750 pasienter med hjerneslag bli inkludert. Det skal samles inn biologisk materiale som skal destrueres umiddelbart etter analyse. Kliniske opplysninger skal hentes fra Norsk Hjerneslagsregister, Den 4. Tromsøundersøkelsen og pasientjournaler. Det skal innhentes samtykke for ny kontakt og registrering av endepunkter etter 3 måneder, 1 og 2 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/664 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.07.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torgeir Amandus Engstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Der er søkt finansiering fra Helse Nord.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: MD, Nivå: pHD
Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
05.02.2016 REK midt
11.03.2016 REK midt
31.10.2018 REK midt