Forskningsprosjekt


Metabolsk syndrom og diabetes

Vitenskapelig tittel:

Metabolic syndrome as predictor of type 2 diabetes and cardiovascular diseases



Prosjektbeskrivelse:
Metabolsk syndrom er en tilstand som er karakterisert av en samling av ulike risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og diabetes type II. En stor andel av befolkningen ble klassifisert som overvektige i SAMINOR I undersøkelsen. Ut fra et folkehelsehelseperspektiv og med tanke på forebyggende tiltak, er det nødvendig å kunne erverve mer kunnskap om årsaker Videre er det viktig å undersøke i hvilken grad overvekt og fedme disponerer for økt risiko for diabetes type 2 i den samiske befolkningen. For å kunne studere diabetes type II videre, vil det være påkrevet med et forbedret design i forhold til den første SAMINOR-studien både for å kartlegge risikofaktorer, men også forekomst gjennom blodprøvetaking
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1970 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 01.01.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ann Ragnhild Broderstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er bevilget penger fra Helse Nord, Nordland og Troms fylkeskommuner og Sametinget. I tillegg er det egenfinansiering fra Senter for samisk helseforskning. Det er også sendt søknader til Norsk forskningsråd og de regionale forskningsfond i Nord Norge.



Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12000

Del av forskningsprogram:

Metabolsk syndrom og diabetes type 2 er en del av Helse og levekårsundersøkelsen, SAMINOR 2 som starter opp januar 2012.

Metaboslk syndrom vil være hoveddelen av Trinn 2 som er en klinisk del hvor 12000 personer i Nord Norge blir invitert til å delta.


Materiale fra biobank:
SAMINOR
SAMINOR
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2011 REK nord
12.03.2015 REK nord