Forskningsprosjekt


Tverrsnittsundersøkelsen VoksneADHD del II (TSU II)

Vitenskapelig tittel:
Title A Cross section analysis of Attention Deficit Disorder and Hyperactivity (ADHD), second part .An analysis that will confirm if a screening instrument for ADHD- Adult self-rating-scale for ADHD (ASRS). can be used to estimate the number of ADHD patient within Division of Psychic health at the hospital of Østfold

Prosjektbeskrivelse:
Er spesialisthelsetjenesten kompetent til å fange opp, identifisere og diagnostisere pasienter med ADHD ? Gjelder fortsatt Wender sin uttalelse fra 1998 at ADHD var den mest underdiagnostiserte psykiske lidelsen ? Under arbeide med behandlingslinjen for voksne med ADHD ved sykehuset Østfold avdekket man at spesialisthelsetjenesten både hadde manglende kompetanse, og et utilstrekkelig tilbud for pasientgruppen Voksne m ADHD. Det viste seg også umulig å tallfeste et ca antall pasienter innen spesialisthelsetjenesten rus og psykisk helse med lidelsen. Fokus på pasientgruppen hadde ingen høy prioritering. For å øke oppmerksomheten rundt ADHD ble det derfor satt i gang to prosjekter som vi håper får både stor klinisk relevans, og kan bli starten på en kompetanseheving av helsepersonell som vil falle pasientene til gode. Prosjekt nr 1 kalles Tverrsnittstudie I, ADHD voksne (TSU I), og har som formål å avdekke pasienter med mulig ADHD innen Divisjon Psykisk Helse – Sykehuset Østfold. Studien dreier seg om å bruke ASRS (Adult Selfrating Scale for voksne med ADHD), et anerkjent screeninginstrument, på en stor gruppe pasienter innenfor rus og psykisk helse (600 stk) Det vi håper å oppnå, er at vi gjennom å gå videre med funnene i TSU I kan fastslå hvorvidt screeninginstrumentet er egnet til å estimere prevalensen av ADHD i en selektert gruppe (Rus og psykisk helse). Prosjekt 2 som denne søknaden gjelder, kalles Tverrsnittundersøkelsen ADHD voksne II Dette er en valideringsstudie av Tverrsnittundersøkelse 1. Ved assistanse av forskningsleder i statistikk dr.philos Leiv Sandvik (Ullevål universitetssykehus) lager vi et randomisert utvalg av den totale gruppen, og lar disse gå gjennom en full diagnostisering. Dette vil si noe om reliabiliteten av ASRS brukt overfor en selektert gruppe (ruspasienter og psykiatripasienter), og derved gi noen realistiske tall om antall pasienter med mulig ADHD i spesialisthelsetjenesten. Datainnsamlingen fra rusavdelingene vil bli en del av datainnsamlingen i et Europeisk multisenter studie (ICASA)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/703 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Schillinger John Arild
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Undersøkelse av prevalens av ADHD blandt ordinære pasienter innlagt til behandling for rusmiddelavhengighet i Stiftelsen Bergensklinikkene. Del av et Europeisk Multisenter uundersøkelse koordinert avThe internationell Collaboration on ADHD and Substance abuse (ICASA) Timbros Institute , The Netherlands
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2009 REK vest
20.09.2012 REK vest