Forskningsprosjekt


Smerter og helserelatert livskvalitet

Vitenskapelig tittel:

Pain, symptom clusters and health related quality of life in patients receiving total knee Arthroplasty – a longitudinal studyProsjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en undersøkelse av smerter og helserelatert livskvalitet blant pasienter som har fått operert inn kneprotese. Målsetningen er å se om numerisk rating scale for registrering av smertenivå kan brukes som en kvalitetsindikator på smertebehandling. I tillegg forventes det at studien vil gi mer kunnskap om sammenhengen mellom symptomer, symptomclustre og livskvalitet. Det er flere delspørsmål som omtales, herunder sammenhengen mellom post-operativ smerte og grad av uavhengighet og livskvalitet, hvilken rolle pasientens mestringsstil spiller for sykdomsforløpet, og i hvilken grad pasientene opplever bedre smertebehandling etter at sykepleierne har gjennomført opplæring i smertebehandling og systematisk smertekartlegging. Det som skal undersøkes er: 1) validiteten, reliabiliteten og gjennomførbarheten av systematisk bruk av numerisk graderingsskala for smerte som kvalitetsindikator, 2) sammenheng mellom pasientenes smerter etter operasjonen og grad av uavhengighet i ADL-funksjoner og livskvalitet senere i pasientforløpet opp til ett år etter operasjonen, 3) sammenhengen mellom pasientenes symptomer og deres mestringsstil, opplevelse av sykdommen, symptomclustre, ADL og livskvalitet, 4) hvilken rolle pasientenes mestringsstil og opplevelse av sykdom har for utvikling av sykdomsforløpet og 5) I hvilken grad pasientene opplever bedret smertebehandling etter at alle sykepleiere på ortopedisk avdeling har gjennomført et undervisningsopplegg i smertebehandling og systematisk smertekartlegging ble innført. Det planlegges å rekruttere pasienter i forbindelse sykehusinnleggelse. I løpet av et år regner en med å kunne inkludere 200 pasienter til hovedstudien. Deltakerne skal fylle ut spørreskjema på sykehuset, smertedagbok og besvare tre spørreskjemaer i forbindelse med kontroller på sykehuset i etterkant. Medisinske data blir innhentet fra journal. Det skal registreres data om symptomer, søvn, angst og depresjon, grad av avhengighet i forhold til aktiviteter i dagliglivet, vaner vedrørende fysisk aktivitet, livskvalitet, deltakelse i undervisning (kneskole), mestring og sykdomsopplevelser. I tillegg vil det bli rekruttert to utvalg på 120 pasienter i hver gruppe til en tilleggsundersøkelse. Det første utvalget vil bli inkludert før et undervisningsopplegg og det andre etter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1755 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 30.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anners Lerdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lovisenberg diakonale sykehusForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Det forventes at data vil bli brukt i PhD utdanning ved et medisinsk fakultet, Nivå: mastergrads- og doktorgradsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst
08.12.2011 REK sør-øst
13.02.2014 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst