Forskningsprosjekt


Medisinsk uforklarte kramper – en studie av unges erfaringer

Vitenskapelig tittel:

Ikke aktueltProsjektbeskrivelse:
Studien vil utforske unges erfaringer med tilstanden ”psykogene, ikke-epileptiske anfall” PNES. PNES kjennetegnes ved en type anfall som ligner epileptiske anfall, men hvor man ikke finner epileptisk aktivitet i hjernen. PNES defineres som kroppslige reaksjoner på psykologisk stress. Tilstanden er lite utforsket og helsevesenets oppfølging av pasientgruppen er dårlig. PNES beskrives som en vanskelig diagnose å få. Gjennom intervjuer og deltagende observasjon av ungdom med PNES og deres foreldre, er studiens formål å utvikle kunnskap for hvordan sykdomsforståelse og helsesøkende adferd hos ungdom med PNES utformes i samspill med omgivelsene Studien vil ha en nasjonal og internasjonal nytteverdi da det etterlyses beskrivende studier som kan danne grunnlag for en bedre håndtering og behandling av pasientgruppen. Økt innsikt i pasienters erfaringer vil legge grunnlaget for et bedret helsetilbud og bidra til at pasientene blir møtt med en gjenkjennelig forståelsesrammer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1689 Prosjektstart: 15.09.2011 Prosjektslutt: 15.09.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ole Rikard Haavet
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
UiO
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetssykehus. Stipendiatstilling i klinikk for kiurgi og nevrofagForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK nord
12.01.2012 REK nord
16.02.2012 REK nord
26.04.2012 REK nord