Forskningsprosjekt


Effekten av trombopoietinreseptor agonister på koagulasjon og fibrinolyse

Vitenskapelig tittel:

Effect of Thrombopoietin Receptor Agonists on Coagulation and FibrinolysisProsjektbeskrivelse:
Immunologisk trombocytopeni (ITP) - en tilstand der trombocytopenien er forårsaket av en immunmediert destruksjon av blodplatene. Tilstanden medfører økt risiko for blødning. En nylig innført behandling er bruk av trombopoietinreseptor agonister (TpoRA), et medikament som gir økt blodplatetall ved ITP. I kliniske studier har det blitt rapportert en del venetromboser (VT) som gir mistanke om en mulig sammenheng mellom TpoRA og VT. Målet med denne studien er å studere blodlevringsevnen (koagulasjonssystemet) før og etter start av TpoRA for å finne ut om disse medikamenter kan forklare trombosetendensen. Diverse koagulasjonsparametre skal måles hos 3 forskjellige grupper: I. ITP-pasienter rett før behandlingsstart og 2, 6 og 12 uker etter start av behandling med TpoRA. II. ITP-pasienter som har stått på TpoRA i >1 år. III. Friske forsøkspersoner skal utgjøre en kontroll-gruppe. Det skal i Norge rekrutteres 30 forskningsdeltakere. Kontrollgruppen av friske personer skal rekrutteres gjennom pasientens familie. ”Hver pasient vil bli bedt om å rekruttere en kontrollperson fra sin slekt eller vennekrets.” Det forutsettes at det gjøres oppmerksom på at det er frivillig å delta og at det ikke begrunnes med at det er nødvendig for behandlingen av den aktuelle pasienten. Det søkes om godkjenning av en spesifikk forskningsbiobank tilknyttet prosjektet. Ansvarshavende er Waleed Ghanima. Deltakerne samtykker til innsamling, bruk og oppbevaring av det biologiske materiale. Avidentifiserte prøver og data kan utføres til utlandet. Det skal gjøres genekspresjonsundersøkelser for å se om behandling med TpoRA kan føre til endringer i genekspresjon av de undersøkte parametre.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1747 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Materiale fra biobank:
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst