Forskningsprosjekt


Antidepressiva (SSRI) og kreftrisiko

Vitenskapelig tittel:

Bruk av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og risiko for kreft blant kvinner (Kvinner og kreft studien)

Use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) and risk of cancer (the Norwegian Women and Cancer study (NOWAC))

 Prosjektbeskrivelse:
Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) er andregenerasjons antidepressiva med færre og mindre alvorlige bivirkninger enn førstegenerasjonen. Bruken av antidepressiva har derfor økt kraftig siden SSRI ble introdusert omkring 1990. SSRI er nå en av de mest brukte legemiddelgruppene blant middelaldrende kvinner i Norge. Virkemekanismen for disse legemidlene er ikke fullstendig klarlagt. Forskningsstudier på en mulig sammenheng mellom SSRI-bruk og kreftrisiko viser så langt motstridende resultater. Formålet med prosjektet er å validere selvrapportert bruk av SSRI, beskrive SSRI-bruk blant norske kvinner, analysere en mulig sammenheng med kreft, samt utforske sammenhenger mellom SSRI-bruk og genuttrykk. Prosjektet vil kvantitativt analysere data fra Kvinner og kreft –studien i form av spørreskjemainformasjon, plasmakonsentrasjoner av SSRI og metabolitter, og genuttrykk i fullblod.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1676 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit Waaseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det blir søkt om midler fra Helse Nord, søknadsfrist 01.09.2011. Ved eventuelt avslag søkes andre finansieringkilder, f.eks. Forskningsrådet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 105000

Materiale fra biobank:
Biobanken Kvinner og kreft
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK nord
23.11.2017 REK nord
11.04.2019 REK nord