Forskningsprosjekt


Risikofaktorer, behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt i Norge

Vitenskapelig tittel:

Risk profile, management and outcome in acute myocardial infarction in Eastern Norway 2005-2011Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et prosjekt for systematisk å gjennomgå behandlingen av pasienter med akutt hjerteinfarkt. Ved Ullevål sykehus ble det opprettet et lokalt kvalitetsregister, «Akutt hjerteinfarkt» i 2005 der ca. 10 000 pasienter med hjerteinfarkt er registrert til nå. Gjennom å koble dataene til dødsårsaksregisteret vil man studere risikofaktorer, behandling og overlevelse og betydningen av bl.a. kjønn, alder, bosted, type behandling og tid til behandling. Formålet er å se hvordan det er gått med pasientene. Blant annet vil en se på eventuelle bivirkninger og uheldige virkninger av de medikamentene som brukes og på eventuelle sammentreff mellom infarktbehandlingen og kreft. For å kunne gjøre disse sammenstillingene av helseopplysninger er det søkt tillatelse fra Helse- og Omsorgsdepartementet og fra Datatilsynet. HOD har i brev av 6.11.2011 gitt dispensasjon fra taushetsplikten for en gjennomføring av studiens bruk av opplysninger fra registret «Akutt hjerteinfarkt» og fra Dødsårsaksregisteret til kvalitetssikringsprosjekt etter helsepersonelloven 29 b. Datatilsynet har innvilget konsesjon for prosjektets behandling av helseopplysninger 5. januar 2012. Søker opplyser at prosjektet i utgangspunktet er kvalitetssikring av gitt behandling, men det søkes REK om godkjenning fordi resultatene har generell interesse for samfunnet og vitenskapen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/450 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 31.03.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det ble i desember 2012 innvilget lønn fra Helse-Sør Øst til Doktorgradsstipendiat i 3 år  (2013-1015) Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2013 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst