Forskningsprosjekt


Combat studien

Vitenskapelig tittel:
COMBAT study - Computer Based Assesment and Treatment

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet vil vi undersøke om computer basert innhenting av kreftrelaterte symtomer og computer basert beslutningsstøtte for kreftsmerter bedrer behandlingen av kreftsmerter hos polikliniske kreftpasienter ved Kreft poliklinikk, St. Olavs Hospital. Prosjektet er inndelt i to studieperioder. I første periode, kalt pre-intervensjonsperioden, vil pasienter som møter opp til avtalt poliklinisk time, fylle ut et spørreskjema om kreftsmerter og andre relevante symptomer. Vi vil deretter registrere hva slags smertebehandling som iverksettes av lege. I andre periode, kalt intervensjonsperioden, vil pasientene bli bedt om å fylle ut samme spørreskjema på en PC. Svarene på spørreskjemaet vil overføres elektronisk til pasientens lege. Pasientens lege vil deretter registrere relevante forhold om pasientens kreftsykdom på en PC. En egenutviklet programvare på PC vil deretter bruke de data som pasient og lege har utfylt og generere et behandlngsforslag for behandling av kreftsmerter. Vi vil deretter sammenligne grad av kreftsmerter i pre-intervensjonsperioden og intervensjonsperioden 1 og 3 uker etter inklusjon for å undersøke om computer basert innhenting av kreftrelaterte symtomer og computer basert beslutningsstøtte for kreftsmerter bedrer behandlingen av kreftsmerter hos polikliniske kreftpasienter. Pasientene må i begge periodene tilfredsstille bestemte inklusjonskriterier for å delta i prosjektet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/859 Prosjektstart: 07.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Stein Kaasa
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Dr.grad
Behandlet i REK
DatoREK
28.08.2009 REK midt
07.02.2018 REK midt