Forskningsprosjekt


Evaluering av Protis

Prosjektbeskrivelse:
Det er økt fokus på å identifisere pasienter med kronisk nyresvikt, bl.a. for å hindre sykdomsprogresjon og utvikling av kardiovaskulære komplikasjoner. Påvisning av proteiner i urin benyttes ved vurdering av pasienter med nyresykdom, men tradisjonelle konsentrasjonsmålinger av totalprotein eller albumin gir lite spesifikk informasjon om tilgrunnliggende sykdom. Mikroskopi og proteinelektroforese av urin er ressurskrevende og innebærer subjektiv tolkning. Konsentrasjonen av spesifikke proteiner, sammenholdt med informasjon om glomerulær filtrasjonsrate, blod og leukocytter i urinen er vist å kunne gi mer diagnostisk informasjon enn enklere proteinundersøkelser, men tolkning av slike resultater kan være komplisert. Prosjektet ønsker å evaluere diagnostisk treffsikkerhet og klinisk nytteverdi av et automatisk beslutningsstøtte-system (Protis) for tolkning av funn ved urinundersøkelse hos pasienter med nyresykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2215 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gustav Mikkelsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK nord
08.03.2018 REK nord