Forskningsprosjekt


Borreliose hos barn

Vitenskapelig tittel:

Diagnostikk av nevroborreliose hos barn og forekomst av karditt ved borreliose hos barnProsjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Sykdommen borreliose forårsakes av borreliabakterien som overføres fra skogflått. Borreliabakterien kan spres i kroppen og gi sykdom i nervesystemet (nevroborreliose) og hjertet (kardial borreliose). Formålet med studien er å skaffe kunnskap som kan bidra til mer presis diagnostikk av nevroborreliose. Ved mistanke om nevroborreliose undersøkes blod og ryggmargsvæske for antistoffer mot borrelia. Slike antistoffer har lav følsomhet og spesifisitet for diagnosen. Andre markører på nevroborreliose kan måles i ryggmargsvæske, men den kliniske nytten er ukjent. I prosjektet ønsker man derfor å undersøke den kliniske nytten av de nye markørene. I tillegg vil man ta et EKG hos alle innlagte barn med mistenkt borreliose for å studere forekomsten av kardial borreliose i Norge. Om lag 200 barn vil bli inkludert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1265 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Øymar
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Driftsmidler til analyser etc dekkes fra avdelingsens forskningsfond eller fra søkbare midler fra institusjonens forskningsutvalg 8årlig tildeling)

Det vil senere blir søkt om stipend for ev PhD for prosjektmedarbeiderForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Materiale fra biobank:
Nevroborreliose
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK vest
20.06.2013 REK vest