Forskningsprosjekt


Forekomst av langvarige smerter hos pasienter i psykiatrisk poliklinikk

Vitenskapelig tittel:

Forekomst av langvarige smerter hos pasienter i psykiatrisk poliklinikk.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å kartlegge langvarig smerte blant pasienter i psykiatrisk poliklinikk ved distriktspsykiatriske sentre. Et inntrykk fra klinikken er at mange pasienter rapporterer om kroppslige smerter. I litteraturen beskrives komorbiditet av smerter ved psykisk lidelse, ofte relatert til spesifikke psykiatriske diagnoser som PTSD og depresjon. Flere studier ser sammenheng mellom langvarig smerte og psykisk lidelse, samt at langvarig smerte påvirker fysisk og sosial fungering, søvn og tilknytning til arbeidslivet. Deltakerne (pasientene) skal besvare et spørreskjema om smerte; utbredelse, intensitet, varighet og smertebehandling. Spørsmålene i skjema som skal benyttes er hentet fra HUNT 3 og Tromsøundersøkelsen 2007 – 08. Demografiske data i form av alder, kjønn, utdanning og trygdestatus skal også innhentes Psykiatrisk diagnose innhentes i PAS/MBDS. Deltakerne rekrutteres fra 3 allmennpsykiatriske poliklinikker samt en gruppepoliklinikk. I alt 250 pasienter inkluderes i studien. Studien er en deskriptiv tverrsnittsundersøkelse basert på data fra spørreskjema. Spørreskjemaene vil oppbevares innelåst i inntil 5 år. Hvert skjema får tildelt et løpenummer. Navn og fødselsdato skrives direkte på spørreskjema. Når diagnose er innhentet vil data avidentifiseres før lagring i forskningsfilen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1352 Prosjektstart: 05.09.2011 Prosjektslutt: 01.04.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Astrid Woodhouse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kontaktutvalget mellom St.Olavs hospital og det Medisinske fakultet har bidratt med kr 50.000,- i stipendmidler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2011 REK sør-øst
11.01.2012 REK sør-øst
14.03.2012 REK sør-øst