Forskningsprosjekt


Evaluering av Mammografiprogrammet i Norge, Kvinner og kreft

Prosjektbeskrivelse:
Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø v/professor Eiliv Lund har fått bevilgning fra NFR for å delta i evalueringen av Mammografiprogrammet i Norge. Hensikten er å se om innføringen av mammografiscreening fra 1996 til 2003 har ført til lavere brystkreftdødelighet og total dødelighet. Registerdata; fødselsår, totaldød, brystkreftdød, brystkreftinsidens og flyttehistorikk, analyseres først for en befolkningskohort av kvinner 40-85 år i 1980 samt kvinner som blir 40 år etter 1980. Kvinner bosatt i regioner hvor mammografiprogrammet ble innført, sammenlignes med kvinner i samme region og aldersgruppe (50-69 år) i tidsrommet før screening ble innført (historisk kontrollgruppe) og med kvinner i regioner hvor screening ikke var innført (geografisk kontrollgruppe). Deretter benyttes samme analysestrategi på Kvinner og kreft –studien for å se hvordan andre faktorer enn screening, f.eks. hormonbruk, opportunistisk screening, alkoholforbruk etc, virker inn på de samme endepunktene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/852 Prosjektstart: 01.06.2009 Prosjektslutt: 01.06.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eiliv Lund
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Evaluering av Mammografiprogrammet i Norge. Dette er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ønsket om en evaluering er formulert i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009)
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord