Forskningsprosjekt


Effekten av depressiv ruminering på depressive symptomer

Vitenskapelig tittel:

The effect of depressive rumination on depressive symptomsProsjektbeskrivelse:
Forskning har vist en sammenheng mellom depressiv grubling og depressive symptomer. Denne studien ønsker å undersøke hvordan depressiv grubling påvirker graden av depressive symptomer hos deltakerne i forskningsprosjektet. Våre forskningsdeltakere (studenter) vil på forskjelligige tidspunkt fylle ut ulike spørreskjema som måler grad av depresiv ruminering, negative tanker, ulike livshendelser og ressurser for å se hvordan disse henger sammen med deltagernes depressive symptomer. Vår forskningshypotese antar at det er grad av og tendens til depresiv ruminering som predikerer graden av depressive symptomer hos deltagerne. Siden datainnhentingen foregår over et lengre tidsrom med flere målinger med bruk av de samme spørreskjema vil man også se hvordan disse ulike variabler påvirker hverandre i et tidsmessig perspektiv og eventuell stabilitet i depressiv ruminering og depressive symptomer og ressurser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1293 Prosjektstart: 06.08.2011 Prosjektslutt: 06.08.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder:
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Psykologisk institutt, NTNU.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord
27.10.2011 REK nord