Forskningsprosjekt


Forekomst av multiresistente tarmbakterier hos gravide i Rogaland og transmisjon til de nyfødte etter fødsel

Vitenskapelig tittel:

Prevalence of ESBL-producing Enterobacteriaceae in pregnant norwegian women, and transmission to their infant after birth.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å kartlegge forekomsten av motstandsdyktige tarmbakterier hos gravide i Norge. Studien er relatert til en undersøkelse som ble satt i gang etter et utbrudd av ESBL-produserende Klebsiella pneumoniae ved nyfødtintensivavdelingen SUS i 2008-2009. I dette prosjektet planlegges det å analysere prevalens av ESBL- produserende bakterier hos friske gravide og i hvilken grad smitten overføres til deres nyfødte barn ved fødsel. Det vil samles inn opplysninger fra journal angående fødsel, fra spørreskjema og fra analyser av avføringsprøver. Friske gravide vil bli forespurt i forbindelse med rutinekontroll før fødsel ved SUS, Sør-Rogaland. Det tas sikte på å inkludere 500 gravide kvinner. Informert samtykke vil innhentes fra mor. Søker ber om fritak fra å innhente samtykke fra far av praktiske grunner. Det angis ubetydelige ulemper ved deltagelse i studien. Derimot angis det som en fordel at en kan iverksette korrekt behandling raskere på grunn av kjennskap til eventuell smitte.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1392 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Siren Irene Rettedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder Siren Rettedal har i første halvdel av 2011 overlegepermisjon og i halve 2011 ulønnet permisjon for å arbeide med prosjektet. Det er bevilget 60.000 nkr i midler fra SUS sitt forskningsfond for 2011/2012 til praktisk analysemateriell og kostnader ved analyse ved Mikrobiologisk avd SUS for ca. 500 prøver samt midler til noen timer per uke for sykepleier / jordmor ved KK for innsamling av prøver, 20 % i 3 mnd .Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: planlegges oppmeldt til phd, Nivå: phd
Materiale fra biobank:
ESBL-prevalens hos gravide
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst