Forskningsprosjekt


Forventninger til cellegiftbehandling hos pasienter med spredning fra tykktarmskreft

Vitenskapelig tittel:

Spiritual well-being (SWB) and expectations of palliative chemotherapy treatment among Patients with metastatic Colorectal Cancer. 

A qualitative studyProsjektbeskrivelse:
Den aktuelle studien gjelder pasienter med tykktarmskreft med spredning og en forventet levetid på mer enn tre måneder. I denne behandlingsfasen gis lindrende behandling for å bedre pasientenes livskvaltitet. I prosjektet planlegges å intervjue personer om hvordan de tenker og føler når de er alvorlig syke og aktiv behandling ikke lenger gis. Studien bygger på en pilotstudie fra 2009 gjennomført Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus. I den studien var det inkludert noen spørsmål knyttet til eksistensielle sider ved livskvalitet og forventninger til palliativ behandling. ”Resultatene fra denne studien indikerer at flere pasienter synes at kreftsykdommen hadde påvirket deres syn på livet. Videre så trodde flere pasienter at behandlingen kunne kurere dem til tross for muntlig og skriftlig informasjon om at dette var palliativ behandling. Dette er funn som vi søker å utdype, videre undersøke tankesettet og bakenforliggende vurderinger i kvalitative dybdeintervju, og dermed kvalitativ forskningsmetode.” I den aktuelle oppfølgingsundersøkelsen er det formulert følgende forskningsspørsmål: ”Hvordan påvirker kreftbehandlingen synet på livet hos pasienter med spredning fra tykktarmskreft? Hvordan påvirker kreftbehandlingen forventninger til symptomlindring og leveutsikter hos pasienter med spredning fra tykktarmskreft? Er det en sammenheng mellom syn på livet (spirtual well-being) og forventninger til behandlingen?” Hensikten med studien er videre å bedre helsepersonells forståelse av pasientenes opplevelse av sin situasjon og forventningene de har til denne typen palliativ cellegiftbehandling. Det er valgt et kvalitativt design for undersøkelsen. Ved hjelp av dybdeintervju vil en beskrive pasientenes opplevelse av sin situasjon. Ifølge protokollen skal det også hentes data om diagnosen fra pasientens journal. Det skal rekrutteres 10 pasienter i første linje og 10 pasienter i andre linje. Det antas at 20 deltakere vil gi nok data til å kunne oppnå forståelse av pasientenes opplevelse og erfaring. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med de vesentligste opplysningene om studien for potensielle deltakere. Som ulemper angis at ”for noen pasienter kan fokus for studien oppleves som sensitiv og personlig, og dermed medføre psykisk ubehag”. Dersom det framkommer opplysninger om at pasienten trenger hjelp i forhold til problemer som avdekkes vil forsker formidle slik hjelp. Det understrekes også at opplegget derfor er grundig gjennomarbeidet med tanke på antallet og utformingen av spørsmålene ”for å unngå at pasientene lider overlast”. Prosjektet skal ikke berøre den medisinske behandlingen. Behandlende onkolog vil ikke bli informert om at pasienten er med i studien eller ikke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1387 Prosjektstart: 23.08.2011 Prosjektslutt: 22.07.2014

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Christian Kersten
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Agder
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskergruppa vil bli avlønnet av sine nåværende arbeidsgivere, Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst