Forskningsprosjekt


Diabetespasientar i norske sjukeheimar og deira behandling

Vitenskapelig tittel:

A descriptive study of nursing home patients with diabetes: Drug treatment and quality of blood glucose monitoring.Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Universitetet i Bergen som forskningsansvarlig for prosjektet. Førekomst av diabetes er aukande hos eldre, men kor utbredt diabetes er blant bebuarar på norske sjukeheimar er ikkje kjent. I denne tverrsnittsundersøkinga ønskjer ein å sjå nærare på prevalens av diabetes og korleis oppfølginga skjer blant desse pasientane i dag. Ein vil nytta journaldata, registerdata, observasjon og korte intervjuspørsmål med spesiell fokus på blodsukkerkontroll som datagrunnlag i prosjektet. 1000 pasientar med og utan diagnosen diabetes mellitus frå 15-20 sjukeheimar vil bli spurde om å delta. Ein går ut i frå at diabetesprevalensen i denne gruppa er omtrent 10 prosent og at det endelege pasienttalet i prosjektet vil verte rundt100.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1249 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lillan Mo Andreassen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er del av ein doktorgrad på til saman 4 år, der 3 av dei er finansiert av NFR prosjekt 195475, og 1 år er finansiert av Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Samfunnsfarmasi, Nivå: Doktorgrad
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon - Diabetespasientar i norske sjukeheimar og deira behandling
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK vest
20.06.2013 REK vest
14.01.2016 REK vest