Forskningsprosjekt


Evaluering av ''Sinnemestring Brøset'', et kognitivt gruppebasert behandlingsprogram for voldsutøvere i nære relasjoner

Prosjektbeskrivelse:
Vold i nære relasjoner er et alvorlig og til dels skjult samfunnsproblem. I regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2004 – 2007) er blant annet en styrking av behandlingstilbudet en overordnet målsetting. Som et ledd i en systematisk utvikling av hjelpe- og behandlingstilbudet til voldsutøvere besluttet regjeringen i 2005 å gjennomføre en nasjonal spredning av ”Sinnemestring Brøset”. Spredningen har varighet ut 2011. I den forbindelse vil det være av betydning å evaluere effekten av sinnemestringsprogrammet ”Sinnemestring Brøset”. Målsettingen med studien er å studere behandlingseffekten av kognitiv atferdsterapi i grupper for klienter med ukontrollert sinne og voldsatferd. Studien tar sikte på å evaluere om 15 ukers behandling etter Sinnemestring Brøsetmodellen kan føre til reduksjon av sinnefølelse, sinneatferd og voldelig atferd. I tillegg å undersøke om behandlingen fører til økt mestring av sinnefølelse og voldelig atferd.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/827 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Merete Berg Nesset
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.08.2009 REK midt