Forskningsprosjekt


Benremodellering

Vitenskapelig tittel:

Histological Characterization of the Bone Remodeling Compartment and Its Involvement in Bone Marrow Lesions and Skeletal MetastasesProsjektbeskrivelse:
Prosjektet går ut på å studere benremodellering i humant biopsimateriale fra benvev fra deltakere med bensykdommer samt fra friske kontroll-personer. Det søkes både om godkjenning for forskningsprosjektet samt for ny forskningsbiobank. Prosjektet er doktorgradsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus, Institutt for Klinisk Odontologi, for cand.odont. Maziar Shabestari (prosjektleder) og veiledere prof. Erik Fink Eriksen (forskningsansvarlig) og prof. Janne Reseland (prosjektmedarbeider). Øvrige prosjektmedarbeidere er prof. Lars Nordsletten(OUS) og prof. Tore Kvien (OUS), prof. Sundeep Khosla (Massachusetts General Hospital) og prof. Unni Syversen (NTNU). Hensikten med prosjektet er å studere aktuelle faktorer i mikromiljø i såkalte benremodellerings-kompartment (BRC), bl.a. cytokiner, vekstfaktorer og cellemembranproteiner ved hjelp av standard immunhisto- og cytokjemiske teknikker. Man ønsker å studere dette hos pasienter med patologiske bentilstander, bl.a. kroniske inflammasjoner, osteoporose, reumatoid artritt og akutte benbrudd, der det sees benmargslesjoner (BML). Man ønsker også å studere hvilke faktorer som er ansvarlige for økt vanninnhold synlig ved MR undersøkelse (ødem) i slike lesjoner, relasjoner til angiogenese, og videre til klinisk bruk av benresorpsjonshemmere og anabole osteoporosemedikamenter. Videre ønsker man å studere tilsvarende mikromiljø i skjelettmetastaser. Prosjektet inndeles i tre delprosjekter: 1) Generell karakterisering av normal benremodellering og relasjon til angiogenese, 2) studere BRC i BML og 3) studere BRC i benmargsmetastaser. Man vil rekruttere deltakere som gjennomgår ortopediske prosedyrer med reseksjoner av patologisk benvev. Etter inklusjon i studien, vil noe av det resesserte vevet således kunne benyttes i studien. Deltakerne vil også bli spurt om å avgi en normal benmargsbiopsi fra hoften. I tillegg nevnes at man vil kunne benytte såkalt tetracyklin dobbeltmerking i forbindelse med ben morfometri bestemmelse. Vev fra biobanken vil kunne bli utvekslet til prosjektmedarbeider i USA. Deltakere inndeles i fem grupper: 1) Frivillige friske donorer. 2) Pasienter med osteoartritt / benmargsødem. 3) Pasienter med skjelettmetastaser før eller etter bisfosfonatbehandling, 4) Pasienter med skjelett- eller leddsykdommer før og etter behandling med benresorpsjonshemmere. 5) Pasienter med skjelett- eller leddsykdommer før og etter behandling med anabole benmedikamenter, feks PTH. Det ønskes ca 15-20 deltakere i hver gruppe, totalt ca 100 deltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1089 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Maziar Shabestari
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom midler som allerede er bevilget av Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Histologisk studium av benremodellering, Nivå: Ph.d.
Materiale fra biobank:
Vevsmateriale kan oppbevares ved Avdeling for biomaterialer (Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo). Her finnes det fasiliteter som kan brukes for å oppbevare prosjektets biologiske materialer i egne tildelte lokaler.
Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2011 REK sør-øst
19.10.2011 REK sør-øst
11.04.2012 REK sør-øst
15.05.2013 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst