Forskningsprosjekt


Effekt av mediastinoskopi versus PET, EBUS og EUS i utredning og behandling av lungekreft - en befolkningsstudie

Vitenskapelig tittel:

Sammenligning av overlevelse i to lungekreftpopulasjoner med ulik utredningspraksis – effekt av mediastinoskopi versus PET, EBUS og EUS (EEP) 

 

 Prosjektbeskrivelse:
Studiens formål er å sammenligne to pasientpopulasjoner som har benyttet henholdsvis den tradisjonelle og invasive metoden mediastinoskopi med en mer moderne utredning med EBUS, EUS og eller PET som benyttes for å avgjøre om pasienter med lungekreft kan opereres. Studien er retrospektiv og vil deskriptivt beskrive stadieendringer med forsøk på å forklare overlevelser i de to populasjoner med ulik utredning og intervensjon. Utvalget er 1500 pasienter med lungekreft som er blitt vurdert for operasjon ved Nordlandssykehuset og Rikshospitalet i perioden fra 2003 til 2011. Datautvalget er pasientjournaler fra sykehusene sammenholdt med opplysninger fra Kreftregisteret. Det søkes om fritak fra samtykkekravet med begrunnelsen at det er en utvidet datainnsamling utover det som rutinemessig ellers innsamles til Kreftregisteret. Datagrunnlaget vil bli behandlet avidentifisert og med koblingsnøkkel hos Kreftregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1983 Prosjektstart: 20.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trond-Eirik Strand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjekt er finansiert av deltagende institusjoner og eksternt reisestipend er søkt.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500

Behandlet i REK
DatoREK
19.10.2011 REK sør-øst
14.03.2012 REK sør-øst