Forskningsprosjekt


Metforminbehandling av gravide kvinner med polycystisk ovariesyndrom og forebygging av senaborter og fortidlig fødsel. PregMet 2 studien

Vitenskapelig tittel:

En prospektiv, randomisert, dobbelblint multisenterstudie, der metfformins potentielle effekt på senaborter og for tidlige fødsler hos kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) undersøkes.

A prospective, randomized, double-blind, multi-centre study, where the possible effect of metformin to prevent late miscarriage and preterm delivery is studied in women with polycystic ovary syndrome (PCOS).Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med PregMet 2 studien er å undersøke om metforminbehandling sammenlignet med placebo fra 1.trimester forebygger senabort og preterm fødsel hos PCOS kvinner i en større randomisert, kontrollert, multisenter studie. Man ønsker å inkludere ca 1000 gravide PCOS kvinner diagnostisert etter Rotterdam kriteriene med singelton svangerskap, som så randomiseres til metformin 1000 mg x 2 daglig eller placebo. Det planlegges fem konsultasjoner med klinisk undersøkelse og prøvetagning i løpet av svangerskapet. Barna vil bli fulgt opp noen år etter fødselen. Det skal gjøres genetiske analyser (SNP) for å studere om effekten av metformin avhenger av noen normalt forekommende genkombinasjoner. Rekruttering skjer gjennom annonser i media, nettsider og oppslag ved polikliniske avdelinger. Studien foregår i Norge, Island og Sverige.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1434 EudraCT-nummer: 2011-002203-15 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.08.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eszter Vanky
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Tone Shetelig Løvvik har innledningsvis fått 7 uker + 5 månedres vikariat i en D-stilling på kvinneklinikken ved St. Olavs hospital.

Det er søkt midler fra samarbeidsorganet for 3 årige prosjektmidler

Det er søkt til Norsk forskningråd for finansiering av større norsk/ nordisk multisenterprosjekt.(20 mill NOK)

 

Tone Shetelig Løvvik har innledningsvis fått 7 uker + 5 månedres vikariat i en D-stilling på kvinneklinikken ved St. Olavs hospital.

Det er søkt midler fra samarbeidsorganet for 3 årige prosjektmidler

Det er søkt til Norsk forskningråd for finansiering av større norsk/ nordisk multisenterprosjekt.(20 mill NOK)

 Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD studium, Nivå: PhD for leger
Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding
Materiale fra biobank:
PregMet 2
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2011 REK midt
15.02.2013 REK midt
23.08.2013 REK midt
25.10.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt
23.01.2015 REK midt
27.11.2015 REK midt
05.12.2018 REK midt