Forskningsprosjekt


Minoritetspasienter i sykehus – Helsearbeideres kompetanse og pasienters erfaringer/behov for kompetanse.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å kartlegge hvordan ikke-vestlige innvandrere, hovedsakelig fra Asia og Afrika, opplever å være pasient på et norsk sykehus. Bakgrunnen er at det i Norge i dag er over 552 000 personer som enten selv har innvandret eller er født av foreldre som har innvandret til Norge. Prosjektet skal gjennomføres som en del av et doktorgradsarbeid. Flere av studiene på området har brukt helsepersonell som informanter. Derfor tar en i dette prosjektet sikte på å sette minoritetspasienters egne erfaringer i fokus. Det planlegges å gjennomføre 8-10 intervjuer for å forsøke å avdekke hvordan norsk helsepersonale møter ikke-vestlige pasienter. Tema for samtalene er for eksempel opplevelsen av å være innlagt på sykehus, erfaringer med kommunikasjon, språk og bruk av tolk, erfaringer formidling av sykdomsforståelsen og erfaringer av spørsmål omkring kosthold og religiøse skikker. Det er laget et informasjonsskriv med samtykkeerklæring på norsk for å rekruttere deltakere i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1100 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 01.05.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Alpers
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lovisenberg Diakonale Sykehus finansierer prosjektet.Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgradsstudent
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK sør-øst