Forskningsprosjekt


Forgiftning og villet egenskade ved poliklinisk psykiatrisk behandling

Vitenskapelig tittel:

Predisting risk for self-poisoning and deliberate self harm among psychiatric out-patientsProsjektbeskrivelse:
Det forekommer årlig 150 til 200 sykehusbehandlinger av forgiftning og villet egenskade pr 100.000 personår. Forgiftninger (i form av uhell knyttet til rusbruk, eller med intensjon om å skade seg selv eller å dø) er blant de ti mest vanlige diagnosene ved medisinsk divisjon. Mange av dem som behandles for disse tilstandene mottar samtidig behandling innen psykisk helsevern, først og fremst ved poliklinikker. Behandlere ved poliklinikker opplever ofte behandlingen av pasienter med selvskadingsatferd som vanskelig og noen ganger belastende pga. en bekymring for fullført selvmord. Målet for prosjektet er å skaffe mer kunnskap om forekomst av, og prediktorer for, risikoatferd med rusmidler og villet egenskade blant pasienter i poliklinisk behandling for psykiske lidelser. Mer kunnskap om hvem blant polikliniske pasienter som skader seg vil kunne ha stor nytteverdi for planlegging av poliklinisk psykiatrisk behandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/929 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 01.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torleif Ruud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lønn for prosjektleder kommer fra sykehuset, lønn for prosjektmedarbeider kommer fra sykehuset og det regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region øst. De som henter ut data fra journalsystemet er fast ansatte ved sykehusets forskningsavdeling.Det er ellers ingen utgifter knyttet til prosjektetForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 800

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD progammet ved medisinsk fakultet, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Det ble ikke funnet støtte for den opprinnelige hypotesen - Forgiftning og villet egenskade ved poliklinisk psykiatrisk behandling
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2011 REK sør-øst
30.11.2011 REK sør-øst