Forskningsprosjekt


Epidemiologisk studie på hematuri og hypertensjon hos pasienter med hemofili A eller hemofili B

Vitenskapelig tittel:

Epidemiological study on Hematuria and Hypertension in Hemophilia A and BProsjektbeskrivelse:
Det er velkjent at frekvensen av pasienter med hypertensjon (høyt blodtrykk) eller nyresykdom øker med økende alder. Studien gjøres på bakgrunn av at flere rapporter har vist korrelasjon mellom hemofilisykdom (blødersykdom), og hematuri (blod i urinen) og hypertensjon, og at frekvensen av disse sykdommene er høyere for hemofilipasienter enn det man finner i en normalpopulasjon. Langtidseffekten av dette er per idag ukjent, men antas å ha en stadig økende betydning grunnet økt levetid for pasienter med hemofili. Studien vil se nærmere på frekvens av hypertensjon og nyresykdom for denne pasientgruppen, innebefattet frekvens av hemofilipasienter på medisiner tilknyttet disse sykdommene. Det er et behøv for ytterligere data rundt denne problematikken. Aldersjustert forekomst av hypertensjon og nyresykdom hos en populasjon (40 år og oppover) uten blødere (data fra forskningslitteratur etc.) vil bli sammenliknet med resultatene fra denne studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1022 Prosjektstart: 22.08.2011 Prosjektslutt: 29.08.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Pål Andre Holme
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sponor av studien er Avdeling for Blodsykdommer. Oslo Univseristets sykehus, Oslo , Norge.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK sør-øst