Forskningsprosjekt


Forekomst av kronisk hepatitt C infeksjon hos pasienter på LAR/substitusjonsbehandling i Nord-Norge ("HepCRus-studien")

Vitenskapelig tittel:

Prevalence of chronic hepatitis C virus infection, comorbidity and long-term complications in patients receiving methadone or buprenorphine maintenance treatment. A regional study in Northern Norway.

 Prosjektbeskrivelse:
”HepCRus”-studien, en kortversjon. Dette er en regional studie som tar sikte på å kartlegge forekomsten av kronisk hepaititt C virus infeksjon hos pasienter som behandles med methadone eller buprenorphine (Subutex). Det er lite nasjonale data på forekomst av både somatisk og psykisk comorbiditet hos disse pasientene. Noen internasjonale studie mener at det er opp til 80 % psykiatrisk comorbiditet og redusert livskvalitet hos pasienter på substitusjonsbehandling. Fra en somatisk klinikkhverdag synes forekomst av alvorlige infeksjoner å være relativt hyppig forekommende. Dette er en regional studie hvor pasienter som er tilknytet LAR i Helseregion Nord-Norge inviteres tildeltakelse. Vi vil kartlegge forekomst av både hepatitt C, B og HIV virus infeksjon samt både somatisk og psykisk komorbiditet og langtidskomplikasjoner. Inkludering vil foregå i ca 3 år ev. med forlengelse ved behov.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1048 Prosjektstart: 31.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Magnhild Gangsøy Kristiansen
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset Bodø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Hele-Nord ForsknigsfondForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 420

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
HepC-biobank
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2011 REK nord