Forskningsprosjekt


Hjertesvikt og e-helse

Vitenskapelig tittel:

BALTIC HEART - effects of telemedicine and distance

learning applications in the prevention of further

hospitalisations in patients with chronic heart failure.

A prospective, non randomised concurrent control multicentre

study.Prosjektbeskrivelse:
”Baltic heart study” er en multisenter studie finansiert av EU for å undersøke om pasienter med kronisk hjertesvikt kan holdes i en stabil fase ved hjelp av oppfølging og opplæring over internett. Undersøkelsen evaluerer bruken av e-helseteknologi med tanke på å redusere antall sykehusinnleggelser og forbedre livskvaliteten til pasientene. Det skal rekrutteres 5 deltakere i Norge. Undersøkelsen har tre grener: Gruppe 1: Undervisningsprogram på internett med daglig rapportering av vekt og blodtrykk. Gruppe 2: Undervisningsprogram, men ingen egenrapportering Gruppe 3: Ordinær oppfølging og kontakt med medisinsk poliklinikk. Pasienter med kronisk hjertesvikt har høye mortalitetsrater og hyppige sykehusinnleggelser. Målsetningen med studien er at pasientene skal settes i stand til å ta aktivt del i behandlingen/mestringen av tilstanden og egen helse, slik at levetiden forlenges og antall sykehusinnleggelser reduseres. Videre er det en målsetning å vise at oppfølging etter sykehusinnleggelse ved hjelp av telemedisin har klart bedre effekt enn ordinær poliklinisk oppfølging. Studien er prospektiv, slik at en annen målsetning er å undersøke pasientenes tilfredshet og sikkerheten til web-løsningene. En utfordring er knyttet til økt fokus på sykdommen, noe som kan være belastende, samtidig som dette er en tilstand hvor daglig ivaretakelse av helsa er viktig.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/896 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jacob Mosvold
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Diakonhjemmet Sykehus deltar i EU-prosjektet ICT for Health der Baltic Heart Study er et av seks delproskt.

Hele prosjektet er finansiert av EU-midler. Hver deltaker registerer timer som går med til prosjektarbeid som rapporteres til administrasjonssenter. Deltakende institusjon får da refundert en del av disse lønnsmidlene. Diakonhjemmet Sykehus får refundert 50% av innrapporterte lønnsmidler. Den enkelte ansatte får ikke refundert lønnsmidler fra EU for deltakelse i prosjektet. Disse tilfaller institusjonen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2011 REK sør-øst