Forskningsprosjekt


Er det en assosiasjon mellom hudreaksjoner av antiepileptika og humane levkocytt antigener (HLA) ?

Prosjektbeskrivelse:
Hudutslett er en vanlig bivirkning av antiepileptika med aromatisk ringstruktur. I den sørøst-asiatiske befolkningen er det nylig påvist en sterk assosiasjon mellom alvorlige hudreaksjoner av karbamazepin og et spesielt humant leukocytt antigen, HLA-B*1502. Det samme er senere påvist for fenytoin, mens det foreløpig er uklart om dette også kan omfatte for eksempel lamotrigin. Assosiasjonen er ikke påvist i den europeiske befolkningen, og det er ikke påvist noen biologisk markør for lettere hudreaksjoner. I Midt-Norge har vi nylig gjennomført en retrospektiv studie der vi har identifisert 93 individer som har reagert med hudreaksjon på minst ett antiepileptikum. Fem hadde Stevens-Johnson syndrom og 13 hadde hypersensitivetssyndrom med feber og/eller multiorganaffeksjon. Resten hadde lette hudreaksjoner. Vi har her en unik mulighet til å undersøke i hvilken grad hudreaksjoner av antiepileptika viser assosiasjon med HLA-systemet i vår befolkning. Vi vil sammenligne mønsteret med pasienter som har brukt tilsvarende legemidler uten å oppleve hudreaksjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/934 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 30.06.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eylert Brodtkorb
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St. Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.08.2009 REK midt