Forskningsprosjekt


Livskvalitet og sykdomsforståelse hos pasienter innlagt til revmatologisk rehabilitering på 3. linje nivå: Status ved innleggelse og effekt av 3-4 ukers tverrfaglig, spesialisert rehabilitering.

Vitenskapelig tittel:

Dette er først og fremst et kvalitetssikringsprosjekt for nåværende virksomhet ved Nasjonal revmatologisk rehabiliteringsenhet.Prosjektbeskrivelse:
Nasjonal revmatologisk rehabiliteringsenhet (NRRE) ved Diakonhjemmet sykehus, tilbyr spesialisert rehabilitering på 3. linjenivå for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Enheten har eksistert som den kliniske delen av Nasjonal revmatologisk rehabiliterings og kompetansesenter (NRRK) fra 16. oktober 2000. Fra 2010 har NRRE vært en selvstendig nasjonal enhet under revmatologisk avdeling Diakonhjemmet sykehus, men med et nært samarbeid med NRRK. Enheten har 5 senger med ca. 90 innleggelser pr. år. NRRE har godkjenning som nasjonal behandlingsenhet innen revmatologisk rehabilitering ut 2014. På slutten av denne perioden vil enhetens drift og resultater vurderes av en faggruppe utnevnt av Helsedirektoratet som avgjør om status som nasjonal enhet blir videreført. Det vil derfor være viktig å dokumentere de komplekse problemstillinger vår pasientpopulasjon innehar og gjennom systematisk registrering av viktige livskvalitetsparametre vise til en oppnådd effekt av rehabiliteringen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/911 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sigrid Ødegård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen spesiell finansiering. Seksjonsoverlegen ved enheten (u.t.) har fått økt sin stilling ved enhet med 20% spesiellt med tanke på å ha ansvaret for dette prosjektet og for analysering av data og etterhvert publisering av resultater.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2011 REK sør-øst