Forskningsprosjekt


Identifikasjon av rusmiddellidelse i psykisk helsevern

Vitenskapelig tittel:

En kvalitativ studie av strategier for identifikasjon av rusmiddellidelse hos pasienter med stemnings- eller angstlidelse.Prosjektbeskrivelse:
Gjennom dette masterprosjektet søker man ny kunnskap om hvordan identifikasjon av rusmiddellidelse skjer i poliklinisk utredning og behandling innen psykisk helsevern. Deltakerne er pasienter henvist for behandling av stemnings- eller angstlidelse ved to psykiatriske poliklinikker. Det er planlagt en retrospektiv journalgjennomgang for å avdekke om og på hvilken måte pasientens bruk av rusmidler er et tema i behandlingskontakten. Fokus i studien er helsetjenesten og hvordan behandler har dokumentert pasientens bruk av rusmidler. Det søkes om å samle opplysninger fra 100 journaler uten innhenting av samtykke fra pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1597 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 01.06.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter til reiser i forbindelse med informasjonsinnhenting og veiledning dekkes av prosjektmedarbeiders arbeidsplass.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2011 REK vest