Forskningsprosjekt


Dødsårsaker, mortalitet og medikamentbruk hos personer med familiær hyperkolesterolemi.

Vitenskapelig tittel:

En studie på mortalitet og medikamentell behandling av personer med familiær hyperkolesterolemi i Norge. Er dødsårsaker og mortaliteten blitt endret etterhvert som moderne behandling er tatt i bruk? Er alder ved død av hjerte-kar sykdommer eller andre årsaker endret? Er det sammenheng mellom mortalitet og bruk av medikamenter? En kobling av Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret og registeret over personer med Familiær hyperkolesterolemi i perioden 1995-2010Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av moderne kolesterolsenkende behandling av personer med familiær hyperkolesterolemi (FH). Pasientene behandles med en kombinasjon av kostholdstiltak og medikamentell behandling med statiner. Prosjektet skal gjennomføres om en del av et mastergradsstudium. Effekten av slik kolesterolsenkende behandling er lite dokumentert ettersom det ikke er gjennomført randomiserte placebokontrollerte forsøk. I denne studien vil en retrospektivt gjennomgå tilgjengelige pasientdata. Utgangspunktet er et register over alle personer i Norge med genetisk verifisert FH. Dette registeret er knyttet til Medisinsk genetisk laboratorium, Rikshospitalet, og hvor 4800 pasienter er registrert. Opplysningene fra dette registeret planlegges koblet til Dødsårsaksregisteret for å finne ut hvor mange som er døde, eventuell alder ved død og dødsårsak. For mortalitet antas at det foreligger data tilbake til år 2000, "men vi ønsker å ha mulighet til å gå tilbake til 1992 selv om antallet antakelig er for lavt de første årene" (ref. sitat søknad). Dette forstås slik at det i perioden fra 1972 til 2000 er få registrerte som kan kobles mot Dødsårsaksregisteret. Aggregerte data utleveres etter kobling til forskningsprosjektet til forskningsprosjektet og vil være anonymt på forskers hånd. Det opplyses at alle som er inkludert i "pasientregisteret for personer med FH har signert informert samtykke". I en ettersendt e-post av 6.6.2011 fra prosjektet blir det opplyst at samtykke ikke foreligger og at opplysningen i søknaden er feil.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1098 Prosjektstart: 22.08.2011 Prosjektslutt: 17.08.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kjetil Retterstøl
Forskningsansvarlig(e):  OUS
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder mottar ordinær lønn fra Universitetet i Oslo og Rikshospitalet. Masterstudenten er ikke lønnet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4800

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ernæringsvitenskap, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt vedtak og masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst