Forskningsprosjekt


Livet etter hjerneslag - Så høyt funksjonsnivå som mulig så lenge som mulig

Vitenskapelig tittel:

Life After STroke - The LAST studyProsjektbeskrivelse:
’Livet etter hjerneslag’ er en randomisert kontrollert multisenterstudie som har til hensikt å prøve ut om månedlig oppfølging av en rådgivende fysioterapeut i 3 -18 måneder etter hjerneslaget fører til et høyere funksjonsnivå enn om man ikke får en slik oppfølging etter hjerneslag. Studien foregår ved St Olavs Hospital og Bærum Sykehus, og man skal rekruttere 390 pasienter. Inklusjon skjer 3 måneder etter utskriving fra sykehus. Intervensjonen består av månedlig oppfølging av fysioterapeut og individuelt tilpasset trening. Kontrollgruppen får dagens standard behandling. Primært endepunkt er motorisk funksjon 18 måneder etter inklusjon. Det innhentes opplysninger om nevrologiske utfall, motorisk funksjon, ADL funksjon, balanse og gangfunksjon, livskvalitet, angst og depresjon, kognitiv funksjon og fysisk aktivitet. I tillegg vil det hvert halvår bli innhentet opplysninger om fysisk aktivitet. Det skal innhentes journalopplysninger fra sykehusjournal, journalutskrift fra besøk hos fastlege, kommunenes journalsystem for hjemmebaserte tjenester, og journal hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Det søkes om kobling mot Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister, Norsk hjerneslagregister og NAV-register. Avidentifiserte opplysninger skal overføres til Florey Neuroscience Institutes, Melbourne, Australia. Samtykke innhentes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1427 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bent Indredavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd, Kontaktutvalget mellom St. Olavs hospital og Det medisinske fakultet og Slagenhetens forskningfond.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 390

Del av forskningsprogram:

Norges forskningsråd program for klinisk forskning


Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2011 REK midt
28.09.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
15.02.2013 REK midt
19.04.2013 REK midt
27.11.2015 REK midt
27.11.2015 REK midt
05.05.2017 REK midt
25.08.2017 REK midt
05.06.2019 REK midt