Forskningsprosjekt


En registrering av fysisk aktivitet hos nevrologiske pasienter ved en kommunal rehabiliteringsavdeling

Vitenskapelig tittel:
En pilotstudie for å kartlegge og beskrive fysisk aktivitetsnivå hos 8 inneliggende nevrologiske pasienter ved en kommunal rehabiliteringsavdeling, ved hjelp av et uniaksialt akselerometer.

Prosjektbeskrivelse:
Fysisk aktivitet er et satsningsområde i Norge og ansees som et effektivt virkemiddel for å fremme god helse blant hele befolkningen. Forskning viser at fysisk utfoldelse og trening hos den eldre befolkningen kan bremse videre utvikling av sykdom og forebygge funksjonstap. Hensikten med dette pilotstudiet er å få kunnskap om fysisk aktivitet hos pasienter med nevrologiske sykdommer som er inneliggende på en kommunal rehabiliteringsavdeling. Pasienter ved en rehabiliteringsavdeling har ofte som mål å bedre sin helse og fysiske funksjon. Det vil derfor være interessant å kartlegge hvor fysisk aktive utvalgte pasienter ved avdelingen er i løpet av døgnet. Det vil også være lærerikt å se på det fysiske aktivitetsnivået over tid, og om pasientene opplever noen endringer i sin fysiske funksjon eller daglige gjøremål. I tillegg kan studiet vise endring i deltakerens opplevelse av anstrengelse under gange etter 3 ukers rehabiliteringsopphold. Studien vil kunne gi nyttig kunnskap som kan brukes innenfor rehabiliteringsfeltet til å videreutvikle avdelinger og den pasientoppfølgingen som blir gitt. Det er ikke tidligere registrert fysisk aktivitet ved bruk av akselerometer hos nevrologiske pasienter ved en kommunal rehabiliteringsavdeling, det vil derfor bringe ny kunnskap inn i dette feltet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/860 Prosjektstart: 15.09.2009 Prosjektslutt: 10.05.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristin Benjaminsen Borch
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord