Forskningsprosjekt


Virker synsforstyrrelser inn på hvordan hjerneslagpasienter beveger seg? En studie av fysioterapibehandling

Prosjektbeskrivelse:
Hjerneslag er den største grunnen til funksjonshemming blant eldre mennesker i Norge. Mye tyder på at både insidens og prevalens vil øke i årene som kommer, og dette setter blant annet krav til et godt rehabiliteringstilbud. Bakgrunnen for dette prosjektet er studentens erfaringer som fysioterapeut i møte med hjerneslagpasienter med synsforstyrrelser i forbindelse med tverrfaglig, sykehusbasert rehabilitering. Det går ofte upåaktet hen at hjerneslag mange ganger medfører forstyrrelser av synet, og denne problematikken tas som regel i liten grad hensyn til i forbindelse med rehabilitering. Samarbeid med en synspedagog har medført oppmerksomhet rundt at synsforstyrrelser er en kilde til funksjonsproblemer for hjerneslagpasienter, og at synsforstyrrelser og motorisk funksjon kan henge sammen. Det er forholdet mellom syn og motorikk som er fokusområdet i prosjektet. Bakgrunnen for valg av tema er en antakelse om at kunnskap om pasientenes synsforstyrrelser kan gi et bredere grunnlag for å tolke det som kommer fram i forbindelse med fysioterapeutisk undersøkelse og behandling, og at pasientenes motoriske funksjonsproblemer kan bli mer forståelige sett i lys av kunnskap om aktuelle synsforstyrrelser. Det grunnleggende spørsmålet i prosjektet er om synsforstyrrelser virker inn på hvordan hjerneslagpasienter beveger seg. Målet er å finne ut av om – og eventuelt hvordan – synsforstyrrelser spiller inn på pasientenes bevegelsesmåte. For å undersøke sammenhengen mellom synsforstyrrelser og bevegelsesløsninger ønsker studenten å finne ut av om det er mulig å observere konsekvenser av synsforstyrrelsene hos hjerneslagpasienter ut fra hvordan de beveger seg i forbindelse med fysioterapibehandling. Utgangspunktet for arbeidet med prosjektet er følgende problemstilling: ”Virker synsforstyrrelser inn på hvordan hjerneslagpasienter beveger seg i forbindelse med fysioterapibehandling? For å besvare problemstillingen vil prosjektet fokusere på fysioterapibehandling til to voksne hjerneslagpasienter som er innlagt for sykehusbasert rehabilitering. Pasientene som inkluderes skal ha både synsforstyrrelser og motoriske funksjonsvansker, slik at de er undersøkt og behandles av både fysioterapeut og synspedagog. For å få innsikt i pasientens spesifikke synsforstyrrelser intervjues synspedagogen etter at man har observert en synstreningssituasjon med den aktuelle pasienten. Deretter observeres og videofilmes en fysioterapibehandling med den samme pasienten for å se hvordan pasienten beveger seg i den forbindelse. Fysioterapibehandlingen observeres slik den vanligvis inngår i pasientens behandlingsopplegg, uten at den tilpasses prosjektets tema og problemstilling. I etterkant av behandlingen intervjues fysioterapeuten for å sette den enkeltstående behandlingssituasjonen inn i en videre kontekst. Dette datamaterialet skal danne grunnlag for analyse og tolkning med tanke på å besvare problemstillingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/858 Prosjektstart: 10.08.2009 Prosjektslutt: 01.09.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eline Thornquist-
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag, tverrfaglig studieretning med fordypning i fysioterapi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord