Forskningsprosjekt


Lunge og skjelett, hva øker den normale aldringsprosess?

Vitenskapelig tittel:
Livsstil, antropometriske faktorer, sykdom og behandlingens (kortikosteroiders) innvirkning på symptomer, tap av lungefunksjon, tap av beintetthet og brudd hos pasienter med obstruktiv lungesykdom og annen inflammatorisk sykdom.

Prosjektbeskrivelse:
Obstruktive lungesykdommer som astma og kols har høy og økende forekomst i befolkningen, kan innebære betydelige plager og begrensninger for pasienter, og gir store kostnader for samfunnet. Pasienter med kols har ofte mange andre alvorlige sykdommer som hjerte/kar sykdommer og osteoporose. Forebygging og behandling forutsetter økt kunnskap om risikofaktorer som arv, livsstil, omgivelser, annen sykdom (komorbiditet), behandling, effekt og bivirkning av behandling, og i tillegg prevalens og insidens av sykdom som astma, kols, beinskjørhet og brudd. Lungeprosjektet har i HUNT 2 og 3 gjennomført omfattende undersøkelser av personer med og uten symptomer i form av intervju, og måling av lungefunksjon og beintetthet. Kobling av data til øvrige HUNT-data inkludert genanalyser, og andre registerdata vil kunne bidra til økt kunnskap om sammenheng mellom genotype og fenotype av sykdom, utvikling av normalmaterialer og normalt sykdomsforløp, betydning av ulike risikofaktorer og behandlingstiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1366 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arnulf Langhammer
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, DMF, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
Sluttmelding/publikasjon: Lunge og skjelett, hva øker den normale aldringsprosess?
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt
12.02.2019 REK midt