Forskningsprosjekt


Klinisk studie til utredning av sikkerhet og effekt av dyp hjernestimulering ved behandling av refraktær epilepsi hos pasienter mellom 18 og 70 år.

Vitenskapelig tittel:
A study on the safety and effectiveness of deep brain stimulation in the treatment of refractory epilepsy in adult patients.

Prosjektbeskrivelse:
Refraktær epilepsi er assosiert med økt risiko for forverrelse av kognitiv funksjon og stadig vanskeligere psykososial situasjon, i tillegg til økt mortalitetsrisiko og sannsynlighet for skader. Dyp hjernestimulering (DBS) hos pasienter med refraktær epilepsi er i kasustikker og pilotstudier beskrevet å kunne redusere anfallsfrekvens hos opptil 80%. Den fremre thalamus kjerne er funnet å kunne modulere ATN aktivitet fra temporallappen og hypothalamus. Formålet med prosjektet er å se på effekt og sikkerhet av stimulering av ATN, og muligheten for et nytt behandlingstilsbud ved refraktær epilepsi.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/912 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Espen Dietrichs
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: nei, Nivå: doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst