Forskningsprosjekt


Situasjonsbestemte svingninger i evne til bevegelse hos ungdommer og unge voksne med CP

Prosjektbeskrivelse:
En stor gruppe personer med Cerebral Parese (CP) mister i ung voksen alder fysiske funksjoner uten at dette kan forklares av nevrologiske forhold. Forskning har vist at ca.40% av høytfungerende, gående personer med CP mister gangfunksjonen allerede før 35 års alder. Det er antatt og rapportert fra pasienter at fatigue og overbelastning er en del av årsaken til dette. Imidlertid er det sannsynlig at også andre faktorer medvirker til funksjonstapet. Fra klinisk erfaring med denne pasientgruppen kan det synes som om enkelte er spesielt følsomme for oppmerksomhet mot egen utførelse, i den forstand at oppmerksomhet mot utførelsen kan skape store vansker med bevegelse. For noen medfører denne følsomheten store vedvarende funksjonstap. Dette fenomenet er observert og beskrevet fra andre medfødte tilstander, spesielt autisme. Tilstanden kan også umiddelbart sammenblandes med apraksi, men krever svært ulik tilnærming. Det er derfor viktig å skille mellom apraksi og fenomenet observert blant CP pasienter. Det finnes ingen forskning vedrørende dette fenomenet hos personer med CP. Det vurderes som viktig å fremskaffe økt kunnskap om hvordan fokus mot utførelse påvirker evne til bevegelse og handling. I dette studiet vil det bli intervjuet undommer og unge voksne med CP om deres opplevelser og erfaringer rundt oppmerksomhet mot utførelse. Kunnskapen vil kunne anvendes av helsepersonell spesielt, og bidra til en bedre tilrettelegging for den enkelte, samt øke forståelse for mekanismer for svingende fungering i CP populasjonen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/781 Prosjektstart: 15.10.2009 Prosjektslutt: 30.04.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Cathrine Arntzen
Forskningsansvarlig(e):  Medisinsk Fakultet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk nevrologisk fysioterapi, Nivå: Masternivå
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført i tråd med de opprinnelige forutsetningene
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord
10.02.2011 REK nord