Forskningsprosjekt


Selektiv dorsal rhizotomi. Et foreldreperspektiv.

Vitenskapelig tittel:
Selektiv dorsal rhizotomi. Et foreldreperspektiv.

Prosjektbeskrivelse:
Hos barn med cerebral parese, spastisk diplegi er patologisk muskelspenning en del av det kliniske bildet, og kan i stor grad påvirke barnets funksjon og på sikt kunne gi komplikasjoner. Selektiv dorsal rhizotomi (SDR) er et nevrokirurgisk inngrep som permanent demper muskelspenning og krever langvarig intensiv postoperativ fysioterapi. Det finnes få studier som viser hva som er viktige faktorer i en god rehabiliteringsprosess etter SDR sett fra foreldrenes ståsted. Det er behov for mer kunnskap om hva som skal til for at barn skal få en optimal opptrening etter SDR. Hensikten med denne studien er todelt. For det første er det å få økt innsikt i hva det vil si for barn og deres nærmeste familie å gjennomgå SDR og påfølgende trening sammen med fysioterapeut. For det andre er det å identifisere elementer og faktorer som synes vesentlige for en vellykket rehabiliteringsprosess. Studiens resultater vil kunne ha betydning for organisering og gjennomføring av fysioterapi til disse barna.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/923 Prosjektstart: 14.09.2009 Prosjektslutt: 30.06.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunn Kristin Øberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masterprogram i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning barn, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Gjennomført prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord