Forskningsprosjekt


Analyser av pasientforløp

Prosjektbeskrivelse:
Sammendrag: Hittil har data fra Norsk Pasientregister (NPR) bare gjort det mulig å analysere pasientenes enkeltkontakter med sykehusene innen hvert sykehus/foretak og innen det enkelte år. Det har ikke vært mulig å følge de enkelte pasientforløp på tvers av år eller på tvers av sykehusenheter. Pasientforløp har dermed bare latt seg studere indirekte, som sammenhenger mellom pasientenes bosteder og behandlende enkeltsykehus, uten at det har vært mulig å fange inn sekvenser i behandlingsforløp, henvisninger eller overføringer mellom sykehus. I sin konsekvens innebærer dette at vi har liten systematisk kunnskap om pasientenes faktiske bevegelser mellom ulike geografiske og funksjonelle deler av sykehusvesenet. Det har dermed heller ikke vært mulig å gjøre systematiske studier av sykehusnivåenes rolle og bidrag til pasientforløpene (mottak, diagnostikk, behandling, rehabilitering/etterbehandling) innen ulike diagnosegrupper, og hvordan dette eventuelt har endret seg over tid. Og fordi det ikke har vært mulig å følge sammenhengende pasientforløp på tvers av sykehus, har det heller ikke vært mulig å beregne korrekte tall for populasjoners sykehus- og ressursbruk. Med nye, personentydige data fra NPR åpnes helt nye muligheter for analyser som vil øke kunnskapen om pasientforløpene. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) vil derfor benytte data fra NPR med krypterte pasiententydige koder for årene 2008-2012 og analysere: (i) Betydningen av det nivåstrukturerte sykehusvesenet for pasientforløpene og omfanget av pasientstrømmer på tvers av sykehus. (ii) Betydningen av pasientstrømmer og organiseringen av pasientforløpene for den samlede ressursbruken i spesialisthelsetjenesten. (iii) Hvordan ulike forhold knyttet til pasientenes sosiale og medisinske bakgrunn påvirker pasientforløpene og bruk av fritt sykehusvalg. Alle de tre problemstillingene analyseres med utgangspunkt i både den totale pasientmassen, eldre pasienter mer generelt, samt for utvalgte pasientgrupper. Det settes i særlig grad fokus på kreft, hjertesykdommer og enkelte kroniske sykdommer som KOLS, reumatisme og Parkinsons sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/829 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 01.07.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lise Balteskard
Forskningsansvarlig(e):  SKDE
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord
29.10.2009 REK nord
12.01.2011 REK nord
26.04.2012 REK nord
21.06.2012 REK nord
25.10.2012 REK nord
20.06.2013 REK nord
22.08.2013 REK nord
31.10.2013 REK nord
04.02.2016 REK nord