Forskningsprosjekt


Landau-Kleffner syndrom. Hvordan stilles diagnosen?

Vitenskapelig tittel:
Kartlegge diagnostiseingsforløp, symptomer og tegn hos barn som er registrert med diagnosen Landau-Kleffner syndrom ved kompetansesenteret for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. En beskrivende kvantitativ kohortestudie basert på gjennomgang av barnas sykejournal og telefonintervju med foreldrene.

Prosjektbeskrivelse:
Landau Kleffner syndrom er et svært sjeldent delvis reversibelt epileptisk syndrom som gir språklig tilbakegang. I Norge er det kun gjort en studie av Landau Kleffner Syndrom pasienter. Både i denne studien og i litteratur om LKS er det tydelig at det har vært vanskelig å bli enige om entydige kriterier for diagnosen. Riktig diagnose er viktig fordi den gir en tolkning av symptomer, og kan være bestemmende for valget av helsefaglig behandling og oppfølging. Prosjektet har til hensikt å beskrive diagnostiske kriterier brukt hos pasienter som er registrert med diagnosen basert på symptomene og tegnene som beskrives i pasientenes sykejournaler og telefonintervju med foreldrene. Målet er å klargjøre kriteriene for diagnosen og diskutere de opp mot kriterier som har vært benyttet i internasjonale studier. Riktig diagnose forutsetter en tverrfaglig samhandlingsprosess og jeg vil diskutere i hvilken grad bidragene er sammenfallende og om de er nødvendige forutsetninger for å stille den riktige diagnosen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/764 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.09.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Karl Otto Nakken
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk fakultet, avdeling for sykepleievitenskap og helsefag, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK