Forskningsprosjekt


Evaluering av spesialisert behandlingsavdeling i sykehjem

Vitenskapelig tittel:
Evaluering av spesialisert behandlingsavdeling i sykehjem - 12 måneders oppfølging.

Prosjektbeskrivelse:
Bergen kommune opprettet i 2005 en intermediærenhet med 19 senger ved Storetveit sykehjem. Det er nylig gjort en uavhengig evaluering av Storetveitmodellen. 400 pasienter over 70 år akutt innlagt på sykehus ble inkludert i en studie hvor halvparten av pasientene fikk opphold på Storetveit og halvparten fortsatte vanlig behandling på sykehuset. Pasientene ble fulgt opp i 3 måneder. Man forsøkte å måle bl.a. funksjonsnivå, livskvalitet og kostnadseffektivitet. Det ble observert flere positive trender, men funnene var ikke statistisk signifikante. Det er rimelig å anta at en lenger observasjonstid, 12 måneder i stedet for 3 måneder, kan avklare dette spørsmålet bedre. Vi ønsker derfor å innhente opplysninger om reinnleggelser, sykehjemsopphold og dødsfall i en 12 måneders oppfølgingsperiode for å se om behandling i intermediæravdelingen har medført en statistisk signifikant forskjell mellom gruppene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/821 Prosjektstart: 03.09.2009 Prosjektslutt: 30.06.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jo Kåre Herfjord
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgradsarbeid
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK vest