Forskningsprosjekt


Personell og pasientsikkerhet (PePSi)

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en studie som skal gjennomføres i tilknytning til et EU-prosjekt med 11 andre land. Studiens mål er todelt. Man skal finne ut hvordan forskjellige administrative og organisatoriske forhold er assosiert med produktivitet og rekruttering av sykepleiere (samt å beholde disse). Man skal videre se på sammenhengen mellom administreringen av sykepleieressurser og kvaliteten av sykepleie med særlig vekt på pasientsikkerhet. I forlengelsen av dette skal studien bidra til å utvikle prognosemodeller (såkalte forcasting models) med variabler som arbeidsmiljø, personellets kvalifikasjoner og hvordan dette er assosiert med det å beholde sykepleiere (og sykepleieres migrasjon), produktivitet og pasientresultater (pasientsikkerhet og kvalitet) i Norge. Det vil innhentes data både fra en spørreundersøkelse blant sykepleiere og anonymiserte pasientdata fra registre som Norsk pasientregister, (dødsårsaksregisteret), NOIS-data, SAMDATA og SINTEF Helse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/867 Prosjektstart: 02.11.2009 Prosjektslutt: 30.12.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ingeborg Strømseng Sjetne
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst