Forskningsprosjekt


Saxaglipitin versus glimepirid som tilleggsbehandlilng til metformin til personer over 65 år med diabetes mellitus type-2 (GENERATION)

Vitenskapelig tittel:
En 52 ukers randomisert, dobbel-blind, aktivt kontrollert, multisenter fase IIIb/IV studie for å vurdere effekt og toleranse av saxagliptin sammenlignet med glimepirid ved behandling av eldre pasienter med type-2 diabetes som har utilstrekkelig glykemisk kontroll på metformin monoterapi.

Prosjektbeskrivelse:
Saxagliptin er en ny blodsukkersenkende medisin for behandling av type 2 diabetes. Medikamentet gis som en tablett daglig, og skal i denne fase III/IV studien prøves ut på eldre pasienter med type 2 diabetes, som står på stabil dose metformin, men som trenger mer behandling for å senke blodsukkernivået. Hensikten med studien er å undersøke om Saxagliptin er bedre, sammenliknet med glimepiride, i å bringe langtidsblodsukker (HbA1c) til målet under 7%, uten hypoglykemiske hendelser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/732 EudraCT-nummer: 2009-012816-41 Prosjektstart: 20.10.2009 Prosjektslutt: 20.11.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gisle Langslet
Forskningsansvarlig(e):  AstraZeneca AS
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Saxaglipitin versus glimepirid som tilleggsbehandlilng til metformin til personer over 65 år med diabetes mellitus type-2 (GENERATION)
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst